Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kuljetus-Mäkivaara Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 21.5.2018.

 1. Rekisterinpitäjä
  Kuljetus-Mäkivaara Oy, Lounatuulentie 5, 28190 PORI
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Maarit Mäkivaara, maarit@kuljetusmakivaara.fi , puh. 040-5537527
 3. Rekisterin nimi
  Kuljetus-Mäkivaara Oy:n asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jonka osapuolena rekisteröity on tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakas- tai työsuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteyden pitäminen tai asiakassuhteen ylläpito ja toisaalta yritykselle annettujen velvoitteiden lain säätämä hoitaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettuja tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero), laskutustiedot ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  Tietoja säilytetään enintään sen ajan, jonka laki velvoittaa tietoja säilytettävän kirjanpidon tarkistamista varten.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan itse.
 7. Tietojen luovutus ja siirto
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan laitteistojen fyysisten ja digitaalisten tietoturvaohjelmien avulla asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheensä tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterin pitäjä voi tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle ja niihin vastataan tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kts. yllä).

Analytiikka

Verkkosivustolla käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle siirrettäviä tekstitiedostoja. Tämän verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googleen. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta.Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää hyväksymällä vain pakolliset evästeet.

Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää myös lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.

Voit estää evästeiden käytön kokonaan tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.

Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Alla olevista linkeistä saat ohjeita oman selaimesi asetuksista.